پیام کودکان
ما حق داريم
با فرهنگ و ارزشهای کشورمان آشنا باشيم.