پیام کودکان
ما حق داريم
از شرايط مناسب برای رشد و تکامل برخوردار باشيم.