پیام کودکان
ما حق داريم
از عدالت اجتماعی برخوردار باشيم.