پیام کودکان
ما حق داريم
به افق های دوردست پرواز کنيم. (تخيل آزاد داشته باشيم).