پیام کودکان
ما حق داريم
در محيطی پاکيزه و سالم زندگی کنيم.