پیام کودکان
بخشی از متن پيمان جهانی حقوق کودک
کودکان نه تنها از نظر کميت، بلکه از نظر کيفيت با بزرگسالان تفاوتهای اساسی دارند و خواستها، نيازها و ويژگی های خود را دارا مي باشند.( بازی و سرگرمی از جمله اين نيازها است).