پیام کودکان
ما حق داريم
از عشق ومحبت بزرگترها برخوردار باشيم.