پیام کودکان
حقوق جهانی کودک - ماده 27
هر کودکی حق دارد از سطحی از زندگی برخوردار شود که رشد جسمی،ذهنی، روانی و اجتماعی او را تامين کند.