پیام کودکان
ما حق داريم
افکار خود را آزادانه و در چارچوب قانون بيان کنيم.