پیام کودکان
ما حق داريم
در دنيايی سرشار از صلح و دوستی زندگی کنيم.