پیام کودکان
ما حق داريم
در کنار پدر و مادر خود زندگی کنيم.